‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Ortodontická liečba - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čeľustná ortopédia (ortodoncia):

je špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá vadami v postavení jednotlivých zubov, skupín zubov, vzťahu zubných oblúkov, vadami rastu čeľustí a ich korekciou, prípadne odstránením. Pri menších odchýlkach sa vytvárajú ťažko dostupné miesta pre správnu hygienu, na ktorých dochádza k ukladaniu povlaku a následnej tvorbe zubného kameňa. Postupne tak vzniká zubný kaz a parodontitída. Pri väčších odchýlkach ide o poruchu funkčnosti chrupu ako celku, poruchu čeľustno-sánkového kĺbu.
Zameriavame sa na liečbu čeľustno-ortopedických anomálií v detskom aj dospelom veku.

Tieto vady je možné upraviť pomocou snímateľných aparátov alebo fixných aparátov (strojčeky) ako u detí, tak aj u dospelých, čo vedie k zdokonaleniu estetiky a funkcie chrupu a tiež môže veľmi významne pomôcť k zlepšeniu dlhodobého zdravia chrupu, ďasien, čeľustného kĺbu a k celkovému skrášleniu tváre ako celku. Táto skutočnosť dokáže po liečbe výrazne zlepšiť sebavedomie pacienta. Zaujímavú alternatívu čeľustno-ortopedickej liečby ponúka lingválna technika použitím tzv. "neviditeľných" aparátov.

Každému zákroku predchádza podrobné vysvetlenie a konzultácia s pacientom.

Informácie pre rodičov:
Všetky deti vo fáze zmiešaného chrupu, ktoré sa objavia v ambulancii so známkami rozvíjajúcej sa malooklúzie, alebo s náznakom myofunkčnej poruchy, môžu začať s programom používajúcim pre začiatok liečby dentálne pomôcky - pozicionéry.
Táto pomôcka môže pomôcť deťom vo väčšine ich bežných malooklúzií, ktoré vidia aj rodičia, ako napr. nesprávne eruptujúce predné zuby, s ktorými chcú po konzultácii s lekárom niečo podniknúť. Takáto pomôcka môže tiež pomôcť i v ťažkých prípadoch, ktoré je treba liečiť a znížiť tak komplexnosť liečenia, až po tie prípady, pri ktorých by sa normálne zahájila liečba pomocou myofunkčného aparátu. Treba si uvedomiť, že „prebieha pre-ortodontická" liečba, takže akékoľvek zlepšenie bude určite lepšie, ako starý prístup "počkajme a uvidíme, či sa nám to zhorší". Neexistuje tu totiž žiadny vedecký dôvod, prečo čakať.

Myofunkčné aparáty liečia vyvíjajúcu sa malooklúziu (nesprávny, chybný skus) vo vekovej kategórii cca 6-11 ročných detí, zlepšujú správne vedenie zubov, polohu čeľustí a pomáhajú tiež pri myofunkčných poruchách detí (napr. dýchanie ústami alebo cmúľanie palca). O tom prečo a kedy zahájiť ortodontickú liečbu rozhoduje výhradne ošetrujúci lekár. Korekcie myofunkčných problémov, ako napr. dýchanie ústami, alebo problémy s polohou jazyka, sú samozrejme nejdôležitejšie pre dosiahnutie neskoršieho ortodontického úspechu. Eliminácia zmienených problémov spolu s niektorými dentálnymi korekciami môže v niektorých prípadoch vylúčiť potrebu ďalšieho liečenia.


Treba ale opakovane pripomenúť, že či sa zaháji liečba dieťaťa
použitím pozicionéra a kedy, na to Vám dá najlepšiu odpoveď Váš ošetrujúci lekár.

Možnosti ortodontickej liečby:

Plán liečby

Ešte predtým, než vôbec zahájime aktívnu ortodontickú liečbu, je veľmi dôležité stanoviť diagnózu a vytvoriť správny plán liečby, podľa ktorého budeme v liečbe postupovať. K jeho stanoveniu je potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie, zhotovenie dokumentácie, zhotovenie RTG snímok, zhotovenie odtlačkov a fotografií. Táto fáza je nevyhnutná k stanoveniu správnej diagnózy a následne pre zostavenie vhodného liečebného plánu. Spracovaný návrh plánu liečby Vám následne prednesieme a dohodneme sa na jeho definitívnej podobe. Našou úlohou je predovšetkým rešpektovať požiadavky pacienta, ale zároveň upozorniť aj na skutočnosti, ktoré ste si neuvedomovali a ktoré by mohli spôsobiť, alebo spôsobujú problémy. V súvislosti s plánovaným typom liečby by sme Vás radi informovali o charaktere a priebehu ortodontickej liečby, vrátane komplikácii a prípadných rizík.


Aktívna ortodontická liečba

Aktívnu čeľustno-ortopedickú liečbu na našom pracovisku vykonávame aparátmi snímacími i fixnými.
Snímacie aparáty, teda tie ktoré si môže pacient vybrať z úst sám, slúžia skôr k liečbe ľahších vád, alebo k predliečeniu zložitých anomálií pred nasadením fixného aparátu a to prevažne v detskom veku.
Po liečbe fixným aparátom môžu slúžiť ako tzv. aparáty pasívne (retainer) k udržaniu výsledku liečby. Prevažná väčšina pacientov je ale liečená aparátmi fixnými.
Fixné aparáty zvyčajne pozostávajú z niekoľkých častí: krúžky a zámky, ktoré sú pevne fixované (nalepené) na zuboch a do nich vkladáme drôt, ktorý nám postupne tvaruje ideálny zubný oblúk, alebo po ňom posúvame zuby na požadovane miesto. Liečba fixným aparátom trvá v priemere 1,5 až 3 roky v závislosti od závažnosti vady.

Zaujímavú alternatívu poskytujú lingválne strojčeky, ktoré nie sú viditeľné, ale účinky v porovnaní s vestibulárnym (z vonkajšej strany zubov) sú rovnaké. Takzvaná 3D lingválna technika j určená na všetky diagnózy a nemá žiadne obmedzenia. Podrobnejší opis nájdete v článkoch v sekcii Médiá a my.

Čeľustno-ortopedická liečba je v súčasnosti možná aj použitím tzv. "priehľadných" aparátov, koré je z tohto dôvodu len veľmi ťažko zbadať. Možno ich kedykoľkvek vyňať z úst a pohodlne sa nosia. Riešia teda problémy hlavne dospievajúcich, ktorí či už z estetických alebo iných dôvodov odmietajú nosiť tradičné strojčeky a zámky. Prehľad súčasných najmodernejších typov týchto korekčných pomôcok a aparátov nájdete aj v ďalšom texte.

         
snímateľný aparát                              fixný aparát                                   "neviditeľná" dlaha


Spolupráca pacienta

Spolupráca pacienta je nevyhnutnou podmienkou úspešnej ortodontickej liečby. Bez aktívnej účasti pacienta sa stráca jej účinnosť. Dôležitou podmienkou ortodontickej liečby sú pravidelné kontroly. Ak nie sú dodržiavané termíny kontrol, dochádza k zbytočnému predlžovaniu liečby. Ak je fixný aparát dlhšiu dobu bez kontroly, môže spôsobiť nežiaduce účinky, až poškodiť chrup pacienta. Kontroly sa u fixných aparátov vykonávajú približne 1x za mesiac a u snímacích aparátov po 2-3 mesiacoch. Strojček je nutné nosiť na každú kontrolu so sebou. 

Najdôležitejším predpokladom úspešnej čeľustno - ortopedickej liečby je dokonalá ústna hygiena. Pri nedostatočnej ústnej hygiene vznikajú na zuboch škvrny (demineralizácie) z dôvodu odvápnenia skloviny a zápal ďasna (gingivitída). Pri nasadení fixného aparátu dostane každý pacient hygienickú inštruktáž, bude informovaný ohľadné starostlivosti o strojček a budú mu doporučené vhodné pomôcky. V prípade želania pacienta je po vzájomnej dohode možné v tomto ohľade starostlivosť viac individualizovať. Stále čistý chrup je bezpodmienečné nutný. Dôsledné čistenie všetkých zubných plôch nestačí len ráno a večer. Čistite si zuby po každom jedle. Nedostatočná hygiena je najčastejším dôvodom pre predčasné sňatie fixného aparátu. V priebehu liečby musí pacient obmedziť sladkosti, zvlášť lepivé cukríky ako turecký med, karamelky, ktorých zvyšky sa lepia na zuby spôsobujú zubný kaz a odlepenie zámku. Inak je možné konzumovať všetko s výnimkou orieškov, mrkvy, hrianok, toastov, tvrdú stravu (nutné krájať na menšie kúsky). Zlozvyky ako ohrýzanie nechtov a okusovanie ceruzky sú taktiež neprípustné. 
U niektorých pacientov používame pri liečbe fixným aparátom tzv. prídavné zariadenia najmä extraorálny ťah a elastické medzi čeľustné ťahy. O používaní týchto zariadení budete dôkladne informovaný ošetrujúcim lekárom. Taktiež budete informovaný a inštruovaný o aktivácii snímateľných aparátov (niektoré typy snímateľných aparátov obsahujú skrutku, ktorá sa aktivuje). Je dôležité aby ste aj v priebehu čeľustno- ortopedickej liečby pravidelne absolvovali preventívne prehliadky u svojho stomatológa. Niektoré typy anomálií presahujú možnosti liečby samotným ortodontistom a vyžadujú medziodborovú spoluprácu  so stomatológom, paradontológom, chirurgom, protetikom, implantológom, aby výsledok nášho spoločného snaženia bol čo najlepší.


Je potrebné zdôrazniť, že ortodontická liečba nie je plne hradená zdravotnými poisťovňami (s výnimkou niektorých typov vád). Spoluúčasť pacienta závisí nielen od typu vady, veku pacienta a spôsobu jeho liečby, ale aj od typu zdravotníckeho zariadenia, cenníka ambulancie a jej vzťahov k príslušným poisťovniam. Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri prvom vyšetrení na našom pracovisku.


Retencia

Retenčná (stabilizačná, udržiavacia) fáza liečby je nemenej dôležitou etapou, kedy výsledok aktívnej liečby fixným aparátom je treba čo najdlhšie stabilizovať v konečnej podobe. Pacienti často po skončení aktívnej fáze liečby podcenia stabilizačný proces a nevenujú mu dostatočnú pozornosť, čo má za následok väčšiu či menšiu recidívu (návrat smerom k pôvodnému stavu pred liečbou). Než dôjde k prispôsobeniu tkanív organizmu na nový stav je potrebne dosiahnutý výsledok udržiavať.
K tomu nám slúži tzv. retainer či už snímací alebo fixný (viď. foto nižšie). Prvé mesiace po sňatí sú zuby najviac náchylné na recidívu, preto je retenčný aparát nutné pravidelne nosiť presne podľa pokynov lekára.  Retenčné obdobie je u každého pacienta rôzne dlhé, ale vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie sa nosí retenčný aparát, tým stabilnejší je výsledok liečby. Kto podcení túto fázu liečby a nedodržuje pokyny lekára, je sám zodpovedný za následky, ku ktorým dôjde.


       
   snímateľný retainer                            fixný retainer                     snímateľný reatainer


Komplikácie čeľustno - ortopedickej liečby

Počas liečby fixným ortodontickým aparátom môže dôjsť k vzniku rôznych komplikácii. Komplikáciou po nasadení fixného aparátu je tlak na zuby, až bolesť zubov. Tieto ťažkosti sa vyskytnú väčšinou druhý deň po nasadení strojčeka, a zvyčajné netrvajú dlhšie ako týždeň. Tieto problémy  sú individuálne a v prípade nutnosti je možné užiť analgetiká k zmierneniu bolesti. K týmto obtiažam môže dôjsť taktiež po každej kontrole, kedy sú vykonane zmeny na aparáte.
Niekedy sa stáva že ma pacient odery a otlaky na sliznici tvare, pier a jazyka, ktoré sú spôsobené jednotlivými súčasťami strojčeka. Pre tieto prípady mate k dispozícii ochranný vosk,  prípadne je treba navštíviť lekára a dráždiaci prvok odstrániť.


U niektorých pacientov je tendencia k tzv. resorpcii koreňa, čo znamená skracovanie koreňa zubu.  V priebehu ortodontickej liečby tak u nich môže dôjsť k urýchleniu tohto procesu. Jedná sa  vo väčšine prípadov o nepatrné zmeny dĺžky koreňa ktorá nemá vplyv na funkčnosť a trvanlivosť zuba.
Vo výnimočných prípadoch neprebieha liečba tak ako sme predpokladali v stanovenom pláne liečby. Dôvodom môžu byť nepredvídateľné komplikácie liečby , ako je neobvyklá tkanivová reakcia pacienta, či rast pacienta. To všetko môže liečbu značné predlžiť, zmeniť pôvodný plán liečby či spôsobiť, že výsledný liečebný efekt nie je tak dobrý, ako by sme si želali.


Najčastejšou komplikáciou  ortodontickej liečby je vznik odvápnených škvŕn z dôvodu zlej hygieny. Zubné tkanivo pod zámkami ohrozené nie je, je nimi stopercentne chránené. Nebezpečenstvom je nečistý povlak na zuboch okolo zámkov a medzi nimi. V tomto povlaku sa vyskytujú baktérie, ktoré spôsobujú rozklad potravy a vplyvom takto vzniknutých kyselín dochádza k naleptaniu a odvápneniu skloviny. Výsledkom sú biele či žlt
é škvrny na zuboch, ktoré  nevymiznú a sú trvalé! Tieto nežiaduce účinky niekedy nie je možné  spozorovať v priebehu liečby, ale objavia sa až po sňatí fixného aparátu v podobe bieleho okrúhleho lemu. Nie je možné, aby výsledkom ortodontické liečby boli zuby síce rovné, ale škvrnité. V najhorších prípadoch môžu dokonca vzniknúť okolo zámkov kazy. Zubný povlak taktiež spôsobuje zápaly ďasna. Liečba v takom prostredí je pre lekára nepríjemná  a komplikovaná (časté krvácanie, uvoľňujúce sa zámky). Je tiež známe, že v zapálenom tkanive sa zuby posúvajú pomalšie, čím dochádza k poškodeniu väzov upevňujúcich zub v kosti.


V takýchto prípadoch za nezvratne poškodené zuby zodpovedá pacient.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky